اولین جلسه شورای سیاست گذاری ششمین دوره جشنواره ابوذر استان سمنان

1401/01/29

جلسه شورای سیاست گذاری ششمین جشنواره ابوذراستان سمنان در تاریخ 1401/1/27 در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد در ابتدا این جلسه علی مسلمان مسئول سازمان بسیج رسانه سمنان در خصوص روند اجرایی 5 دوره قبلی جشنواره و نقاط قوت و ضعف جشنوارهمطالبی را ایراد نمودند و در ادامه جلسه اعضا حاضر در جلسه پیشنهادات خویش را جهت غنای بیشتر جشنواره اعلام نمودند