رفتن به محتوای اصلی

دومین جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج رسانه استان سمنان در سال 1401

1401/05/03

دومین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان ابسیج رسانه استان سمنان با دعوت از مسئول خانه مطبوعات و انجمن خبرنگاران برگزار گردید در این جلسه اعضا جلسه به بررسی ابعاد قانون مطبوعات و همچنین نظام جامعه رسانه ای پرداختند و ضعف ها قوانین فوق را عنوان نمودند در این جلسه به خلا ناشی از قوانین خاص در خصوص فعالین رسانه ای  اشاره کردند و مقرر گردید در جلسه بعدی از کارشناسان حقوقی نیز دعوت بعمل آید