زلزله خاموش با برداشت بی رویه آبهای سفره زیر زمینی

1401/03/09

درنشسست مهندس عسکری مدیر کل آب منطقه ای استان سمنان با علی مسلمان مسئول سازمان بسیج رسانه استان نامبرده ضمن تشریح وضعیت آبی استان و سفره های آب های زیر زمینی اظهار داشت برداشت بی رویه آب از سفره های آب زیر زمینی استان خطرات کم آبی و امنیتی را بدنبال دارد و بایستی مردم را نسبت به این امرتوجیه کرد علی مسلمان در این جلسه ضمن برشمردن نقش رسانه در اطلاع رسانی ا برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی رابه زلزله خاموش تشبیه کرد و اظهار داشت بسیج رسانه در این خصوص آمادگی هر گونه همکاری را دارد